Baja Drawsko

06.04.2018 - 08.04.2018

Offroad 4x4 klub v ACR, Ohrada 1878
CZE-755 01 Vsetin
tel: +420/608 820 122
e-mail: M.Chytka@seznam.cz